top of page

Onze benadering van het onderwijzen en leren van Phonics

op de Everton-kleuterschool
 
Op Everton Nursery School betrekken we kinderen bij hun leerproces

door hun interesses. Leraren gebruiken deze interesses om te plannen

actieve en creatieve leerervaringen die kinderen ontwikkelen

luister- en aandachtsvaardigheden.
Leraren gebruiken begeleiding van 'Little Wandle Letters and Sounds Revised' om lesgeven en leren te onderbouwen. Leraren zorgen voor een evenwicht tussen door kinderen geleide en door volwassenen geleide ervaringen voor alle kinderen die voldoen aan de leerplanverwachtingen voor 'Communicatie en taal' en 'Geletterdheid'. Deze dagelijkse ervaringen omvatten: 

 

·         Sharing high-quality stories and poems _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

·         Learning a range of nursery rhymes and action rhymes_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

·         Activities that develop focused listening and attention (including oral blending)_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

·       _cc781905-5cde-3194-bb5d dagelijkse interactie met hoge kwaliteit  

 

 

Voor kinderen die meer vertrouwen hebben in het koppelen van geluiden

tot brieven en die zich in een vroeg stadium van lezen bevinden,

we dagen hun leren uit door de introductie van

meer leeftijds- en stadiumgeschikte leermogelijkheden

zowel binnen als buiten. We lezen en delen een brede

reeks boeken met de kinderen die zich op beide richten

fictie en non-fictie tekst. We dagen kinderen uit

fonetische kennis door de introductie en

betrokkenheid van verschillende schrijfgenres zodat kinderen

krijg een diep en veilig begrip van letters, klanken, woorden, tekst en informatie. 
 

Kinderen in de kleuterklassen houden zich dagelijks bezig met 'leraar geleide sessies' waarin concepten als ritme en rijm verder worden ontwikkeld. In de binnen- en buitenleeromgevingen hebben kinderen de mogelijkheid om een scala aan hoogwaardige middelen te verkennen om hun kennis van letters en, op hun beurt, hun klanken voortdurend te ontwikkelen.

Ervaringen zoals 'In Harmony' en 'Tuning In' met de Philharmonic-muzikanten ter plaatse en Muziek en Beweging met het kinderdagverblijf ondersteunen ook het vermogen van kinderen om zich af te stemmen op geluiden. Kinderen ervaren een rijk repertoire van kinderliedjes en actierijmpjes die multizintuiglijke ervaringen bevatten, zoals actierijmpjes waarin kinderen klappen, knieklopjes of voetstappen moeten toevoegen of op een bepaalde manier moeten bewegen._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

 

Ga voor meer informatie over Little Wandle Letters en Sounds naar:

 

https://www.littlewandlelettersandsounds.org.uk

  • Sharing high-quality stories and poems  

  • Learning a range of nursery rhymes and action rhymes 

  • Activities that develop focused listening and attention (including oral blending) 

  • Modelling high-quality language during daily interactions.  

Child writing with a pencil

Phonics

​For children who are more confident in linking sounds to letters and who are at the early stages of reading,

we challenge their learning through the introduction of more age and stage appropriate learning opportunities

both indoors and outdoors. We read and share a broad range of books with the children that focus on both

fiction and non-fiction text. We challenge children's phonetical knowledge through the introduction and

engagement of different writing genres so that children gain a deep and secure understanding of letters, sounds, words, text and information. 
 

Children in the Nursery School classes engage in daily ‘Teacher led sessions’ through which concepts such as rhythm and rhyme are developed further. Throughout the indoor and outdoor learning environments, children have the opportunity to explore a range of high-quality resources to continuously develop their knowledge of letters and, in turn, their sounds.

Experiences such as ‘In Harmony’ and ‘Tuning In’ with the Philharmonic musicians on-site and Music and Movement with the Nursery Staff also support children’s ability to tune in to sounds. Children experience a rich repertoire of nursery rhymes and action rhymes that include multi-sensory experiences, such as action rhymes in which children have to add claps, knee pats or foot stamps, or move in a particular way. 

  

For more information about Little Wandle Letters and Sounds please visit:

https://www.littlewandlelettersandsounds.org.uk

Children looking at the School name at the Spencer street entrance

Please see the Little Wandle Nursery yearly plan that Everton Nursery School children mostly follow apart from that we do not expose children to Little Wandle 'picture cards' as the planning states.  We do not use the Little Wandle picture cards as not all children will continue the Little Wandle Journey into reception so our approach is responsive to this knowledge. 

bottom of page