top of page

30 ਘੰਟੇ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਘੰਟੇ, ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 570 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਕੁਝ 3 ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 30 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ/ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1140 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ

ਯੋਗਤਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:

  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

  • ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ (ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ)

  • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

  • ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ

ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਾਊਚਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 30 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ (ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ) ਹਨ:

  • ਕੰਮ ਵਿੱਚ

  • ਬੀਮਾਰ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ

  • ਸਾਂਝੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਜਣੇਪਾ, ਜਣੇਪਾ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 31 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ 30 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

​ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥਾ ਲਾਭ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੱਤਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 31 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

30 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ

www.childcare-support.tax.service.gov.uk

 

ਤੁਹਾਡੀ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੱਸੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ:www.childcare-support.tax.service.gov.uk


GOV.UK- ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਥਾਨ।

bottom of page