top of page

پلی اتیلن

آموزش و یادگیری PE 
اگرچه به عنوان یک مهدکودک نگهداری شده، ما حق دریافت حق بیمه ورزشی را نداریم، اما تمرکز واضحی بر آموزش و یادگیری PE برای همه کودکان داریم.
ما تصدیق می‌کنیم که رشد فیزیکی یکی از حوزه‌های اصلی یادگیری EYFS است و درک می‌کنیم که رشد فیزیکی کودک پایه‌ای برای یادگیری بسیار بعدی از جمله هنگام یادگیری نوشتن است. در نتیجه، ما متعهد هستیم که هر روز تجارب یادگیری فیزیکی هدفمند و محرک برای همه کودکان - هم در داخل خانه و هم در خارج از خانه - ارائه دهیم.

برنامه رشد فیزیکی ما را دانلود و بخوانید.

bottom of page